4 آذر سالروز درگذشت جبار باغچه بان.

مردی  متولد ایروان که اصالتا اهل تبریز یا اورمیه بود و از تبریز و از یه کودکستان شروع کرد و با ساخت شکل و ابزارهایی برای آموزش و درس دادن به کودکانی که نزدش تحصیل می کردند به جایی رسید که با داشتن یک کودک ناشنوا در بین شاگردانش به این فکر بیفتد که اولین نفر باشد برای رسیدن به داد آنهایی که نمی شنوند و بالطبع حرفی هم یاد ندارند که بزنند. و اینگونه بود که جبار عسکر زاده ، شد جبار باغچه بان و کاری کرد که برای همه ی ما ماندگارشد.