ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی                 دل بی تو بجان آمد وقتست که باز آئی

دائم گل این بستان شاداب نمی ماند                      دریاب ضعیفانرا در وقت توانائی

دیشب گله زلفش با باد همی کردم                          گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودائی

صد باد صبا اینجا با سلسله می رقصند                      اینست حریف ای دل تا باد نپیمائی

مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد                       کز دست بخواهد شد پایاب شکیبائی

یا رب بکه شاید گفت این نکته که در عالم                     رخساره بکس ننمود آن شاهد هرجائی

 ساقی چمن و گل رابی روی تو رنگی نیست                 شمشاد خرامان کن تا باغ بیارائی

ای درد توام درمان در بستر ناکامی                              وی یاد توام مونس درگوشه ی تنهائی

در دایره ی قسمت ما نقطه ی تسلیمیم                      لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمائی

فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست                      کفرست درین مذهب خود بینی و خودرائی

زین دایره مینا خونین جگرم می ده                             تا حل کنم این مشکل در ساغر مینائی

فکرشو بکنین تنها باشین یه ذره ای هم دلتون گرفته باشه این |آهنگ و هم گوش بدین با صدای هایده هی اشکتون در بیاد و کسی نباشه آشکاتون رو پاک بکنه و نازتون رو بکشه.