زائری بارانی ام آقا به دادم میرسی؟بی پناهم-خسته ام-تنها به دادم میرسی؟گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم -ضامن چشمان آهوها به دادم میرسی؟

التماس دعا

 

شهادت امام هشتم تسلیت باد.