سلام مجدد.

1- امروز تیم ملی فوتبال از گینه شکست خورد!! هرکی بتونه با اتکا به حداقل 12 سال درس خواندن - فقط تا دیپلم - و علم جغرافیا که در دوران مدرسه توی کله اش کردن بگه گینه دقیقا کجای پونز!! قرار داره جایزه داره. همین...

2- در قزوین - ظاهرا - جلوی یکی از مدیران بجای اینکه گاو و گوسفند بکشند براش کفتر! هوا کردن. از بس کار خوب ندیدیم این یه کار چقدر به دلمون چسبید... آفرین.

3-امروز روز درختکاریه. کاشکی میشد نسل امروز رو بخاطر جنایتهای محیط زیستی که مرتکب میشن ، وادار کرد که به احترام آیندگان ، هر نفر یه نهال سبز بکاره و موظف باشه تا پایان عمر ازش مراقبت کنه.

4- فهمیدین چقدر فست فودها دارن زیاد میشن؟ انگار اینم یکی از نشانه های بهاره. مث شکوفه زدن درختها و بقیه نشانه های بهار...