موضوع انشا : تعطیلات نوروز را چگونه گذارندید؟

بنام خدا 

ما در تعطیلات نوروز سرما خوردیم و در نهمین روز عید 4 تا امپول از دست خانممان خوردیم و الان باسنمان درد میکند!!!! این بود انشای من