سلام و صد سلام به دوستان عزیزتر از جانمان.حال همگی خوبه؟

امیدوارم که بهارتون رو خوب شروع کرده باشین و انرژی لازم رو برای یه سال کاری دیگه از بهار گرفته باشین.

فقط اومدم بگم که ما از مسافرت برگشتیم و در این مدت دل و قلوه و جیـــــــــــــگر و روده و باقی اعضا و جوارحمان برای شما بسیــــــــــــــــــار تنگ شده بود....

مراقب خودتون باشین.