... 

.....

.......

.........

...........

............

حسش نیست بقیه اشو شما ادامه بدین .....

 

 

تا حالا فکر کردین چه لذتی داره سرکار گذاشتن مردم.؟؟؟؟