حدود 5 ماه از حادثه ای که منجر به فداکاری و گذشت امید عباسی از جانش شد میگذره... هفتم مهر هم روز آتش نشانه. آقای امیدخان عباسی... شما با کارت نشون دادی که هنوز هم فداکاری هست و ایثار هست و نگاهت چه مهربان بود...