مهمونهامون الان که ساعت 11 جمعه شبه رفتند.... پس منتظر باشین تا فردا.