مایع ظرفشویی عزیز!!! آدرست به فنا رفته. آدرس جدید رو لطفا به زبون خوش اعلام کن.