عشق

خدایا کودکیم را گرفتی به من جوانی دادی !!

عقلم را گرفتی به من عشق دادی !!

عشقم را گرفتی تنهایی به من دادی !!

خنده هایم را گرفتی به من غم دادی !!

ارزو هایم را گرفتی حسرت به من دادی !!

خدایا برگرد ....

من هنوز نفس میکشم

یادت رفت نفسم روبگیری ...

 

 

سکوتم بلندتر از فریاد است اگر می شنوید....خزان زده ای در فصل بهارم.