؟؟؟

یه چند روزی شاید نتونیم بیاییم اینجا..

البته می خونیمتون ولی تو سکوت ...مامان و بابام دارن میان خونمون...

گل جون خجالت نمی کشی منو تا این وقت شب بیدار نگه داشتی فردا مهمون داریم...

...................................................................................................................

دلم تنگ شد براتون.......................................................................................

/ 3 نظر / 2 بازدید
لام ی لام ی

يعني آتش بس شده فعلا[ابرو] سكوتتون ما رو كشته[قلب]

گل جون!

من معذرت میخوام از عالم و ادم و جن و انس و همه و همه! امیدوارم خوش بگذره بهتون [گل]